Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Ogólne warunki korzystania z serwisu MYTEL.IO

Określenie „MYTEL.IO” odnosi się do usług umownych i/lub spółki Telio Communications GmbH, w tym spółek Grupy Telio i wszystkich spółek, dla których usługi te są dostarczane.

Preambuła

Przez rejestrację jako użytkownik na stronie MYTEL.IO, akceptujesz niniejszym poniższe Ogólne Warunki korzystania z usług MYTEL.IO (dalej „Ogólne Warunki”).

Serwis MYTEL.IO świadczy usługi MYTEL.IO pod domeną najwyższego poziomu mytel.io. Wszystkie strony internetowe, na których serwis MYTEL.IO świadczy usługi, MYTEL.IO występują w dalszej części pod wspólna nazwą „strony internetowe MYTEL.IO”.

Niniejsze Ogólne Warunki regulujące stosunki umowne pomiędzy użytkownikiem a serwisem MYTEL.IO, niezależnie od tego, w którym serwisie internetowym MYTEL.IO użytkownik się rejestruje lub do którego się loguje.

Użytkownik zawiera umowę o korzystaniu z usług serwisu MYTEL.IO ze spółką Telio Communications GmbH, mającą siedzibę pod adresem Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg, Niemcy. Dodatkowe szczegóły umowy, informacje dotyczące rejestru handlowego oraz nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania spółki Telio Communications GmbH są dostępne w całości w sekcji „informacje prawne” na stronie internetowej serwisu. Spółka Telio Communications GmbH świadczy niektóre usługi MYTEL.IO za pośrednictwem spółek stowarzyszonych i innych spółek z Grupy Telio. Spółka Telio Communications GmbH świadczy niektóre usługi MYTEL.IO w imieniu i/lub za pośrednictwem innych spółek, które nie należą do Grupy Telio.

Usługi oferowane prze MYTEL.IO są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Użytkownik może uzyskać dostęp, drukować i pobrać Ogólne Warunki w każdym momencie, także po podpisaniu umowy, korzystając z linku „Ogólne Warunki” dostępnego na każdej stronie internetowej serwisu MYTEL.IO.

1. Temat

1.1 Strony internetowe MYTEL.IO oferują użytkownikom możliwość dokonywania płatności internetowych na konta użytkowników Telio prowadzonych przez osoby osadzone w więzieniach, które mają dostęp do terminali MULT-IO lub PHON-IO. Ponadto, zarejestrowani użytkownicy mogą przesyłać wiadomości elektroniczne („e-maile”) do więźniów, którzy mają dostęp do terminali MULT-IO i odbierać e-maile od tych więźniów, jak i zarządzać korespondencją mailową z jednym lub kilkoma więźniami w jednej skrzynce mailowej.

1.2 MYTEL.IO nie świadczy oferowanych usług we własnym imieniu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Działa wyłącznie jako usługodawca dla więzień, które oferują swoim osadzonym dostęp do terminali MULT-IO i PHON-IO. W Austrii i Polsce, usługi MYTEL.IO jako dostawcy usług świadczone są dla więźniów, którzy podpisali umowę o korzystaniu z terminali MULT-IO lub PHON-IO.

Jakiekolwiek korzystanie z usług i treści oferowanych przez strony internetowe serwisu MYTEL.IO, za wyjątkiem opcji udostępnianych przez MYTEL.IO, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody spółki Telio Communications GmbH.

1.4 Serwis MYTEL.IO będzie przesyłał wyłącznie dane i/lub informacje dostarczone przez użytkownika i wysyłał wiadomości e-mail utworzone, wysłane i odebrane przez MYTEL.IO w zakresie, w którym takie dane i/lub informacje i/lub treści e-maili nie naruszą przepisów prawnych, w szczególności przepisów prawa karnego wydanych przez władze regionalne, lub niniejszych Ogólnych Warunków. MYTEL.IO jest upoważniony do usunięcia nielegalnej treści z wiadomości e-mail wygenerowanej przez serwis internetowy MYTEL.IO, bez wcześniejszego powiadomienia.

1.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z technicznego punktu widzenia strony internetowe MYTEL.IO nie mogą być dostępne w stu procentach. Jednakże serwis MYTEL.IO dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości zapewnić ciągły dostępność do usług internetowych MYTEL.IO. W szczególności prace konserwacyjne, kwestie bezpieczeństwa i wydajności, jak i zdarzenia będące poza kontrolą serwisu MYTEL.IO, takie jak zakłócenia publicznych sieci komunikacyjnych, awarie zasilania itd., mogą prowadzić do krótkich awarii lub tymczasowego zawieszenia działania serwisu na stronach internetowych MYTEL.IO.

1.6 Serwis MYTEL.IO oferuje użytkownikom platformę jedynie w celu korzystania z oferowanych usług i tylko w tym celu udostępnia zastosowania techniczne, które umożliwiają korzystanie z nich w ramach obowiązującego prawa. Za wyjątkiem monitorowania nielegalnych treści, serwis MYTEL.IO nie ma dostępu do korespondencji prowadzonej pomiędzy użytkownikami i więźniami. W przypadku, gdyby użytkownicy zawarli umowę z więźniami za pośrednictwem serwisu internetowego MYTEL.IO, serwis MYTEL.IO nie będzie uznawany za mający do nich dostęp i w żadnych okolicznościach nie będzie traktowany jako partner umowny. Użytkownicy i więźniowie są w pełni odpowiedzialni za zawarcie i wykonanie wszelkich umów. Serwis MYTEL.IO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby w odniesieniu do takiej umowy, nie została zawarta żadna umowa pomiędzy zainteresowanymi użytkowaniami i więźniami za pośrednictwem serwisu MYTEL.IO. Ponadto, serwis MYTEL.IO nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników i/lub więźniów obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej między nimi.

1.7 Serwis MYTEL.IO będzie bez nadmiernego opóźnienia przekazywał środki pieniężne wpłacane na konto użytkownika Telio przez serwis internetowy MYTEL.IO na podane konta użytkowników Telio. Serwis MYTEL.IO nie będzie rościł sobie żadnych praw do tych środków i nie będzie akceptował żadnych innych zobowiązań niż przekazywanie środków bez nadmiernego opóźnienia. Konta użytkowników Telio będą zakładane wyłącznie i jedynie z odpowiednimi więźniami. Wyklucza się roszczenia użytkowników. Serwis MYTEL.IO nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wprowadzane przez użytkowników lub za jakiekolwiek działania, czynności lub zaniedbania ze strony więźniów odnośnie do konta użytkownika Telio. W szczególności serwis MYTEL.IO nie może zapewnić żadnej gwarancji, że konto użytkownika Telio podane w przekazie internetowym jest przypisane do więźnia, w imieniu którego przekaz ten ma być dokonany. Użytkownicy są wyłącznie i w pełnym zakresie odpowiedzialni za podawanie prawidłowego konta użytkownika Telio, jeśli korzystają z serwisu internetowego MYTEL.IO.

1.8 Korzystanie z usług oferowanych przez serwis internetowy MYTEL.IO jest obecnie darmowe. Jednakże serwis MYTEL.IO zastrzega sobie prawo, w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, do zmiany pojedynczych lub wszystkich oferowanych usług i zażądania określonej kwoty za korzystanie z pojedynczych lub wszystkich usług serwisu MYTEL.IO lub do pobierania opłat.

2. Rejestracja, zapewnienia podczas rejestracji

2.1 Użytkownicy powinni się zarejestrować, by móc korzystać z poszczególnych usług serwisu MYTEL.IO. Aktualnie tylko korzystanie z usług e-mailowych wymaga wcześniejszej rejestracji. Jednakże serwis MYTEL.IO zastrzega sobie prawo, w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, do tego, aby korzystanie z dodatkowych lub wszystkich usług serwisu MYTEL.IO wymagało wcześniejszej rejestracji.

2.2 Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane przez niego podczas rejestracji dane są prawidłowe i kompletne. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania serwisu MYTEL.IO o wszelkich zmianach dotyczących jego danych bez zbędnej zwłoki. Używanie pseudonimów lub kryptonimów jest stanowczo zabronione. Jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku będzie oznaczało natychmiastowe zakończenie relacji z użytkownikiem bez wcześniejszego powiadomienia i usunięcie przechowywanych danych, plików, wiadomości i wszystkich informacji przetrzymywanych dla danego użytkownika.

2.3 Użytkownik zapewnia, że w momencie rejestracji jest pełnoletni.

2.4 Wszyscy użytkownicy powinni wybrać hasło podczas rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy. Serwis MYTEL.IO nie przekaże hasła osobom trzecim i nigdy nie zapyta go o nie.

2.5 Po zakończeniu procesu rejestracji, użytkownik zgłasza propozycję zawarcia umowy dotyczącej korzystania z oferowanych na stronach internetowych serwisu MYTEL.IO usług. Serwis MYTEL.IO akceptuje tę ofertę poprzez zgodę na korzystanie przez użytkownika z oferowanych na stronach internetowych serwisu MYTEL.IO usług. Umowa pomiędzy użytkownikiem a MYTEL.IO jest zawarta na mocy tej zgody.

2.6 Każdy użytkownik może się zarejestrować tylko raz i może utworzyć tylko jeden profil. W przypadku naruszenia tego przepisu, MYTEL.IO. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z użytkownikiem bez wcześniejszego powiadomienia i do usunięcia wszelkich przechowywanych danych, plików, wiadomości oraz wszystkich informacji przetrzymywanych dla danego użytkownika.

2.7 Serwis MYTEL.IO nie jest technicznie w stanie w dokładny sposób określić, czy użytkownik lub więzień zarejestrowany w serwisie MYTEL.IO jest rzeczywiście osobą, za którą użytkownik lub więzień się podaje. Z tego względu serwis MYTEL.IO nie może zagwarantować prawdziwej tożsamości użytkownika i/lub więźnia. Dlatego każdy użytkownik lub więzień powinien się sam upewnić o tożsamości więźnia lub użytkownika.

3. Prawo do odwołania dla klientów

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie MYTEL.IO w celach innych niż jego działalność zawodowa lub niezależna działalność o niezawodowym charakterze, wówczas znajdują zastosowanie poniższe przepisy dla użytkownika jako konsumenta zgodnie z prawem (ustęp 13 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego):

3.1 Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu okresu odstąpienia bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpieniu od umowy muszą nas (Telio Communications GmbH, Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg; [numer telefaksu, adres e-mail]) Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w oparciu o jednoznaczne oświadczenie (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną).

Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, że odeślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa o odstąpienie od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

3.2 Konsekwencje odwołania

W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich płatności niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia od odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu płatności stosujemy tę samą formę płatności, z jakiej skorzystali Państwo, dokonując pierwotnej płatności chyba, że wyraźnie ustalono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty z tytułu zwrotu płatności.

W przypadku, gdy zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia naszej usługi już w okresie odstąpienia, wówczas są Państwo zobowiązani do zwrotu nam części ustalonego wynagrodzenia łącznego za już wykonane usługi; część ta odpowiada części usług wykonanych już do chwili odstąpienia w kontekście całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

x

x

x

4. Obowiązki użytkownika

4.1 Użytkownik jest zobowiązany

4.1.1 do podania włącznie prawdziwych i niewyprowadzających w błąd szczegółów, wykorzystywanych do celów rejestracji, podczas korzystania i komunikowania się z więźniami, a także do nieposługiwania się nie żadnymi pseudonimami lub kryptonimami,

4.1.2 do postępowania zgodnego z obowiązującym prawem i do przestrzegania praw osób trzecich przy korzystaniu z treści i usług oferowanych przez serwis MYTEL.IO. W szczególności użytkownik nie powinien używać treści pornograficznych lub naruszających prawa chroniące nieletnich lub reklamować, oferować lub sprzedawać produktów pornograficznych lub naruszających prawa chroniące nieletnich, nadmiernie nękać współwięźniów, w szczególności za pośrednictwem spamu, wykorzystywać treści chronionych prawem (np. prawo autorskie, prawo znaków towarowych, patenty, patenty na wynalazek i patenty na wzór przemysłowy) bez udzielonej zgody, lub reklamować, oferować lub sprzedawać dóbr ani usług chronionych prawem, wykonywać ani promować żadnych czynności antykonkurencyjnych, w tym stosować progresywnych środków pozyskiwania klientów takich jak łańcuszki, kule śnieżne i schematy piramidowe, wysyłać e-maili w innych językach niż po niemiecku, szyfrować wiadomości e-mail lub wysyłać zaszyfrowanych wiadomości poczta elektroniczną.

4.1.4 do powstrzymywania się od poniższych czynności związanych z napastowaniem, nawet jeżeli nie naruszają one żadnego określonego prawa: wysyłanie listów-łańcuszków, przesyłanie identycznych prywatnych wiadomości do kilku różnych współwięźniów w tym samym czasie, komunikowanie się w sposób insynuacyjny lub z wyraźnymi/ukrytymi podtekstami seksualnymi

4.2 Użytkownikowi zabrania się wykonywania poniższych czynności: używanie mechanizmów, oprogramowania lub skryptów w połączeniu z korzystaniem z serwisu internetowego MYTEL.IO. Użytkownik może jednakże używać interfejsów i oprogramowania udostępnionego mu w ramach usług oferowanych przez serwis MYTEL.IO; używać programów szyfrujących, mechanizmów i protokołów; rozpowszechniać i przekazywać publicznie treści rozmów ze stron internetowych serwisu MYTEL.IO lub wiadomości e-mail od innych użytkowników i/lub więźniów; nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie infrastruktury serwisu MYTEL.IO, w szczególności nadmiernie jej obciążać.

5. Zmiana świadczonych usług na stronach MYTEL.IO

Serwis MYTEL.IO zastrzega sobie prawo, w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, do zmiany oferowanych na stronach internetowych serwisu MYTEL.IO usług lub do zaoferowania alternatywnych usług.

6. Wypowiedzenie umowy, zwrot płatności zaliczkowych

6.1 Zarówno użytkownik, jak i serwis MYTEL.IO może anulować rejestrację w każdym momencie i bez podania przyczyny. Rejestrację można anulować za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na wszystkich stronach serwisu internetowego MYTEL.IO. W przypadku anulowania należy podać nazwę użytkownika i adres e-mail zarejestrowanego użytkownika, używanego do celów korzystania z serwisu MYTEL.IO.

6.2 Uzasadniony przypadek występuje w szczególności dla MYTEL.IO wtedy, gdy nierozsądnym jest oczekiwać, że MYTEL.IO będzie kontynuował stosunek umowny po uwzględnieniu wszystkich okoliczności w konkretnym przypadku i rozważeniu interesów MYTEL.IO i użytkownika. Poniższe wydarzenia w szczególności stanowią uzasadniony przypadek: Jeśli użytkownik i/lub więzień nie zastosuje się do przepisów ustawowych, jeśli użytkownik i/lub więzień naruszy jakikolwiek przepis prawa karnego, jeśli użytkownik i/lub więzień będzie planował akty przestępcze lub się do nich zobowiązywał, jeśli użytkownik naruszył którekolwiek zobowiązanie umowne, w szczególności określone w paragrafach 2 i 4 niniejszych Ogólnych Warunków, jeśli użytkownik będzie popierał stowarzyszenia lub związki, lub ich metody lub działania, będące pod obserwacją organów ochrony młodzieży, jeśli użytkownik wyrządzi szkodę jednemu lub kilku użytkownikom i/lub więźniom lub jeśli użytkownik jest członkiem sekty lub innego kontrowersyjnego stowarzyszenia religijnego w Niemczech.

6.3 W przypadku uzasadnionego przypadku, jak wyjaśniono w paragrafie 6.2, serwis MYTEL.IO może także nałożyć na użytkownika następujące sankcje, niezależnie od anulowania zgodnie z paragrafem 6.2: Usunięcie wiadomości i adresów e-mail oraz innych danych ze skrzynki mailowej użytkownika, wydanie ostrzeżenia lub zablokowanie dostępu do usług serwisu internetowego MYTEL.IO.

7. Odpowiedzialność za treść, dane i/lub informacje użytkowników

7.1 MYTEL.IO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści wiadomości e-mail, danych i/lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników serwisu internetowego MYTEL.IO. Serwis MYTEL.IO nie gwarantuje w szczególności, że takie treści, dane i/lub inne informacje są prawdziwe, spełniają określony cel lub służą takiemu celowi.

7.2 Jeśli użytkownik i/lub więzień zauważy, że korzystanie z serwisu internetowego MYTEL.IO w jakimkolwiek jest nielegalne lub sprzeczne z umową (w tym korzystanie z pseudonimów lub fałszywych tożsamości), może on zgłosić to za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na każdej stronie serwisu internetowego MYTEL.IO.

8. Dział obsługi klienta / wsparcie

Klient może zgłaszać pytania i wyjaśnienia dotyczące swojej umowy z MYTEL.IO lub usług MYTEL.IO za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na każdej stronie serwisu internetowego MYTEL.IO lub faksem, lub listownie.

9. Odpowiedzialność serwisu MYTEL.IO

MYTEL.IO (i jej pełnomocnicy) odpowiada wyłącznie za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - wynikające ze zwykłego zaniedbania w przypadku, gdy naruszone zostały istotne zobowiązania umowy. Jednakże, w tym przypadku, odpowiedzialność za szkody będzie ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umowy szkód.

Ograniczenia te nie będą obowiązywały, jeśli szkoda będzie objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności gospodarczej firmy MYTEL.IO, a ubezpieczyciel zapłacił odszkodowanie firmie MYTEL.IO. Nie ma to wpływu na roszczenia z tytułu szkody na osobie i szkody materialnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności z tytułu wad produktu.

10.1 Użytkownik zabezpieczy firmę MYTEL.IO. przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, w tym roszczeń z tytułu szkód, które mogłyby być dochodzone przez innych użytkowników i/lub osadzonych i/lub inne osoby trzecie przeciwko firmie MYTEL.IO. w związku ze naruszeniem ich praw wynikających z korzystania przez użytkowników z usług świadczonych na stronach internetowych MYTEL.IO. Ponadto, użytkownik zabezpieczy firmę MYTEL.IO. przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, w tym roszczeń z tytułu szkód, które mogłyby być dochodzone przez innych użytkowników i/lub osadzonych i/lub inne osoby trzecie przeciwko firmie MYTEL.IO. w związku ze naruszeniem ich praw wynikających z korzystania z usług internetowych MYTEL.IO. przez użytkownika. Użytkownik poniesie wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez MYTEL.IO wynikające z wszelkich tego rodzaju naruszeń praw osób trzecich, w tym wszelkie uzasadnione koszty obrony prawnej. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe prawa, w tym roszczeń z tytułu szkód po stronie firmy MYTEL.IO.

Powyższe zobowiązania użytkownika nie będą miały zastosowania, jeśli użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw.

10.2 Jeśli korzystanie z usług świadczonych przez strony internetowe MYTEL.IO przez użytkownika naruszyłoby prawa własności intelektualnej osób trzecich, użytkownik powinien na własny koszt i zgodnie z decyzją MYTEL.IO uzyskać prawa do używania wspomnianych treści lub upewnić się, że treść nie narusza żadnych praw własności intelektualnej. Jeśli użytkownik naruszy prawa osób trzecich poprzez korzystanie z usług stron internetowych MYTEL.IO, powinien on zaniechać ich korzystania, które jest niezgodne z umową i/lub nielegalne, niezwłocznie na żądanie firmy MYTEL.IO.

11. Ochrona danych

11.1 Serwis MYTEL.IO jest świadomy, że użytkownicy i więźniowie przywiązują duże znaczenie do zachowania poufności wszystkich przesyłanych danych przez użytkowników do serwisu MYTEL.IO. Z tego względu, MYTEL.IO zastosuje się do wszystkich obowiązujących ustawowych przepisów ochrony danych osobowych (Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych, Europejskie dyrektywy dotyczące ochrony danych osobowych i wszelkie pozostałe obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych). W szczególności MYTEL.IO nie udostępni ani nie ujawni żadnych danych osobowych użytkowników jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wcześniejszej zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkowników zostały określone w polityce prywatności MYTEL.IO, którą można znaleźć na każdej stronie internetowej serwisu MYTEL.IO.

11.2 Przy każdej wizycie lub korzystaniu z serwisu internetowego MYTEL.IO, zapisane i zachowane zostaną następujące dane: nazwa poszczególnych odwiedzanych stron internetowych, użyta przeglądarka, system operacyjny i żądana domena, data i godzina wizyty, czas korzystania, używane wyszukiwarki, nazwisko więźnia/-ów, do którego(-ych) e-maile były adresowane lub przez kogo były otrzymane, nazwisko więźnia(-ów) i numer(-y) kont użytkownika, w których imieniu zostały dokonane przelewy oraz adres IP użytkownika.

11.3 MYTEL.IO poucza swoich użytkowników, że wysyłanie i odbieranie e-maili przez osadzonych w więzieniach podlega surowej kontroli dokonywanej przez dany zakład karny. MYTEL.IO nie gwarantuje i/lub nie zaręcza ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wiadomości wygenerowane przez serwis MYTEL.IO i przesyłane do więźniów lub użytkowników, do których wiadomości te są adresowane. MYTEL.IO także wyraźnie informuje swoich użytkowników, że decyzja o zatrzymaniu lub odrzuceniu wszystkich lub pojedynczych wiadomości e-mail, które zostały wygenerowane przez serwis internetowy MYTEL.IO, jest podejmowana wyłącznie przez dany zakład karny.

11.4 MYTEL.IO wyraźnie wskazuje, że komunikacja e-mailowa odbywająca się przez serwis internetowy MYTEL.IO może zostać udostępniona osobom trzecim w celu przeglądania ich treści i/lub tłumaczenia zgodnie ze zobowiązaniami użytkownika określonymi w paragrafie 4.

11.5 MYTEL.IO wyraźnie podkreśla, że wpłaty pieniężne na konto użytkownika Telio nie oznaczają, że zainteresowany więzień będzie mógł korzystać z tych środków. Korzystanie z terminali MULT-IO i PHON-IO podlega wyłącznie postanowieniom, przepisom i instrukcjom danego zakładu karnego. MYTEL.IO nie gwarantuje i/lub nie zaręcza ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za więźniów, mających zezwolenie na używanie środków na ich poszczególnych kontach użytkownika Telio.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Umowa i zmiany w umowie wymagają formy pisemnej. Nie występują żadne umowy poboczne.

12.2 MYTEL.IO zastrzega sobie prawa do zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie bez uprzedzenia i/lub bez podania jakiegokolwiek powodu. Jeśli użytkownik nie zgłosi żadnych sprzeciwów odnośnie do zmiany Ogólnych Warunków w ciągu sześciu (6) tygodni od potwierdzenia zmian, zmienione Ogólne Warunki będą uznane jako zaakceptowane przez użytkownika. Jakiekolwiek korzystanie z usług MYTEL.IO będzie oznaczało przyjęcie zmienionych Ogólnych Warunków.

12.3 O ile nie uzgodniono inaczej, użytkownik może zgłaszać wszelkie deklaracje do MYTEL.IO e-mailowo, korzystają z formularza kontaktowego dostępnego na dowolnej stronie internetowej serwisu MYTEL.IO, a także faksem lub listownie na adres firmy MYTEL.IO. MYTEL.IO. może wysyłać deklaracje do użytkowników e-mailowo, faksem lub listownie na adres podany przez użytkownika na swoim koncie jako aktualne dane kontaktowe.

12.4 W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków było nieskuteczne, nie narusza ono skuteczności pozostałych postanowień.

12.5 Miejscem wykonania jest siedziba spółki Telio Communications GmbH.

12.6 W zakresie dopuszczalnym przez prawo, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Telio Communications GmbH.

12.7 Niniejsze Ogólne Warunki będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).


Hamburg, sierpień 2009