Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Polityka prywatności

 

 

       I.          Informacje ogólne

 

Poniższa Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do korzystania ze stron internetowych https://www.tel.io, https://mytel.io, https://mojetelio.cz/, https://mytelio.nl/, https://www1.mytelio.nl/, https://www2.mytelio.nl/, https://www3.mytelio.nl/, https://myphon.io/ (zwanych dalej „stronami internetowymi”).

 

Przykładamy wielką wagę do ochrony danych. Pozyskiwanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i w jakim celu Państwa dane są rejestrowane i wykorzystywane oraz jakie możliwości wyboru mają Państwo w związku z danymi osobowymi.

 

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na rejestrowanie, wykorzystywanie i przesyłanie Państwa danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Poprzez kliknięcie w pole dotyczące ochrony danych w formularzu kontaktowym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach zapytania przesyłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

     II.          Administrator danych

 

Administratorem odpowiedzialnym za pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w myśl RODO jest firma Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Hamburgu pod numerem HR B 112181.

 

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania przez nas Państwa danych na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, mogą go Państwo skierować do wyżej wymienionego administratora danych. Niniejszą Politykę prywatności mogą Państwo w każdej chwili zapisać na nośnik danych i wydrukować.

    III.          Ogólne użytkowanie stron internetowych

 

1.      Dane dostępu

 

W czasie, gdy korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej gromadzimy informacje na Państwa temat. Dokonujemy automatycznego pozyskania informacji o Państwa zachowaniach jako użytkownika na stronie i Państwa interakcji z nami oraz rejestrujemy dane Państwa komputera lub urządzenia mobilnego. Pozyskujemy, przechowujemy i wykorzystujemy dane na temat każdego wejścia do naszej oferty internetowej (za pomocą tak zwanych plików dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwisko i adres URL wywołanego pliku, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu (HTTP response code), typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny, URL referrer (czyli stronę wcześniej odwiedzoną), adres IP i dostawcę sieci wysyłającego zapytanie. Wykorzystujemy te dane protokołu, nie przyporządkowując ich do Państwa osoby ani nie tworząc jakichkolwiek innych profili, a celem ich wykorzystywania jest przeprowadzanie analiz statystycznych potrzebnych do prowadzenia, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty internetowej, a także do anonimowego rejestrowania liczby wejść na naszą stronę internetową (ruchu na stronie) oraz do pozyskiwania informacji o zakresie i sposobie korzystania z naszej strony internetowej i usług i analizowania przesyłania danych, wyszukiwania i usuwania błędów oraz poprawiania poziomu naszych usług. Zastrzegamy sobie możliwość późniejszej weryfikacji danych protokołu w przypadku, gdy na podstawie konkretnych przesłanek istnieje podejrzenie bezprawnego użytkowania. Adresy IP przechowujemy przez czas ograniczony w logach, jeśli jest to niezbędne w celach zachowania bezpieczeństwa. Adresy IP są przechowywane również wówczas, gdy mamy konkretne podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego z korzystaniem z naszej strony internetowej. Poza tym jako element Państwa konta przechowujemy datę Państwa ostatniego wejścia na stronę (np. podczas rejestracji, logowania, kliknięcia w link itd.).

 

2.      Kontakt e-mailowy

 

Kiedy kontaktują się Państwo z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego albo poczty e-mail), przechowujemy Państwa dane w celu obsłużenia Państwa zapytania oraz na wypadek pojawienia się dalszych pytań. Inne dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę lub gdy jest to prawnie dozwolone bez uzyskania specjalnej zgody.

 

3.      Podstawy prawne i okres przechowywania danych

 

Podstawę prawną do przetwarzania danych zgodnie z powyższymi punktami stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO. Nasz interes w przetwarzaniu danych to w szczególności zapewnienie działania i bezpieczeństwa stron internetowych, upraszczanie korzystania ze stron internetowych oraz obsługa Państwa zapytań przesyłanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

 

O ile nie jest to dokładnie podane, przechowujemy dane osobowe tylko przez taki okres, jaki konieczny jest do osiągnięcia naszych celów.

   IV.          Państwa prawa jako osób, których dotyczy przetwarzanie danych

 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa przysługują Państwu różne prawa odnośnie Państwa danych osobowych. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z tych praw, zapytanie w tej sprawie proszę przesłać:

Ø  pocztą elektroniczną na adres Data.Protection.Officer@tel.io

Ø  lub pocztą tradycyjną z podaniem unikalnej identyfikacji Państwa osoby do inspektora ochrony danych osobowych, Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg.

Ø  albo za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych na stronach internetowych tel.io lub mytel.io

 

Poniżej znajdą Państwo zestawienie Państwa praw.

 

1.      Prawo do potwierdzenia i informacji

 

Mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili otrzymać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli są przetwarzane, to mają Państwo prawo do uzyskania od nas bezpłatnej informacji na temat przechowywanych Państwa danych osobowych wraz z kopią tych danych. Ponadto mają Państwo prawo do następujących informacji:

 

Ø  cele przetwarzania;

 

Ø  kategorie przetwarzanych danych osobowych;

 

Ø  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub jeszcze zostaną ujawnione, dotyczy to szczególnie odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 

Ø  o ile to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych albo jeśli to nie jest możliwe, kryteria ustalania długości tego okresu;

 

Ø  istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

 

Ø  istnienie prawa do złożenia zażalenia w instytucji nadzoru;

 

Ø  jeśli dane osobowe nie są pozyskiwane u Państwa - wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia tych danych;

 

Jako odpowiedzialna firma rezygnujemy ze zautomatyzowanych procesów decyzyjnych łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO.

 

2.      Prawo do sprostowania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa

nieprawdziwych danych osobowych. Uwzględniając cele przetwarzania danych, mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - także za pomocą uzupełniającego oświadczenia.

 

3.      Prawo do usunięcia danych („prawo do zostania zapomnianym”)

 

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych, o ile ma miejsce jeden z niżej wymienionych powodów:

 

Ø  Dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane lub w inny sposób przetworzone.

 

Ø  Państwo cofną swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO lub artykułu 9 ustęp 2 litera a RODO i brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych.

 

Ø  Zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie istnieją inne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 RODO.

 

Ø  Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Ø  Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy.

 

Ø  Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie artykułu 8 ustęp 1 RODO.

 

Jeżeli dane osobowe zostały przez nas upublicznione i zgodnie z art. 17 RODO jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów jej wdrożenia podejmiemy odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, aby poinformować administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, który przetwarza dane osobowe, że zażądali Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji danych osobowych.

 

4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zaistnienia jednego z poniższych warunków:

 

Ø  prawdziwość danych osobowych jest przez Państwa negowana, w związku z tym ich przetwarzanie zostanie ograniczone na okres umożliwiający nam zweryfikowanie danych osobowych,

 

Ø  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo odmówili usunięcia danych osobowych i zamiast tego zażądali Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

 

Ø  dane osobowe nie są nam już potrzebne w celach przetwarzania ich, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub

 

Ø  na podstawie artykułu 21 ustęp 1 RODO wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, wówczas ograniczenie przetwarzania następuje na okres do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy naszej firmy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec Państwa interesów.

 

5.      Prawo do przenoszenia danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym dla komputera formacie i mogą Państwo powierzyć te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, o ile:

 

Ø  przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO lub artykułu 9 ustęp 2 litera a RODO lub na umowie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO i

 

Ø  odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów. Korzystając z prawa do przenoszenia danych osobowych zgodnie z ustępem 1, mają Państwo prawo do uzyskania możliwości, by dane osobowe zostały przekazane innemu administratorowi bezpośrednio przez nas, o ile jest to technicznie wykonalne.

 

6.      Prawo do wniesienia sprzeciwu

 

Mają Państwo prawo do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e lub f RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opierającego się na tych samych przepisach. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać wystarczające godne ochrony powody przetwarzania danych osobowych nadrzędne nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

 

 

7.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

8.      Prawo do złożenia zażalenia w instytucji nadzoru

 

Mają Państwo prawo do złożenia zażalenia u Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji miasta Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg, oraz w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

     V.          Bezpieczeństwo danych

 

Czynimy maksymalne starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz możliwości technicznych. Państwa dane osobowe są u nas przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Korzystamy z systemu szyfrowania w protokole SSL (Secure Socket Layer), zwracamy jednak uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. w trakcie komunikacji pocztą elektroniczną) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Nie ma możliwości zapewnienia całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Ponadto nie możemy zagwarantować, że nasza oferta będzie dostępna w określonym czasie; nie można wykluczyć zakłóceń, przerw lub awarii. Używane przez nas serwery są systematycznie poddawane starannym zabezpieczeniom.

   VI.          Zautomatyzowane procesy decyzyjne

 

Zautomatyzowane procesy decyzyjne na podstawie pozyskanych danych osobowych nie mają miejsca.

  VII.          Udostępnianie danych osobom trzecim, nieprzesyłanie danych do krajów spoza UE

 

Z zasady wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w obrębie naszej firmy. Jeśli i o ile w ramach wykonywania umów w proces obsługi danych włączane są podmioty trzecie, otrzymują one dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim powierzenie danych jest niezbędne do wykonania danej usługi. W przypadku, gdy określone części przetwarzania danych są zlecane zewnętrznym podmiotom trzecim („powierzenie przetwarzania danych osobowych”), podmioty przetwarzające zostają umownie zobowiązane do wykorzystywania danych osobowych tylko zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych i zapewnienia ochrony praw osób zainteresowanych. Nie przesyła się ani nie jest planowane przesyłanie danych do podmiotów lub osób poza obszarem UE.

VIII.          Inspektor ochrony danych osobowych

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych proszę zwracać się

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego koncernu, przesyłając wiadomość e-mail na adres Data.Protection.Officer@tel.io .