Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Veri koruma beyanı

 

 

       I.          Genel

 

Aşağıdaki veri koruma beyanı, şu internet sayfalarının kullanılması için geçerlidir: https://www.tel.io, https://mytel.io, https://mojetelio.cz/, https://mytelio.nl/, https://www1.mytelio.nl/, https://www2.mytelio.nl/, https://www3.mytelio.nl/, https://myphon.io/  (aşağıda „internet sayfası“ olarak anılacaktır).

 

Veri korumaya büyük önem veririz. Kişisel verilerinizin derlenmesi ve işlenmesi, aşağıdaki veri koruma hukukuna ilişkin kurallar ve özellikle AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) dikkate alınarak gerçekleşir. Yukarıda bahsi geçen internet sayfalarını size sunabilmek için kişisel verilerinizi derleyip işleriz.

 

Bu beyan, verilerinizin nasıl ve hangi amaçla derlenip kullanıldığını ve kişisel bilgiler bağlamında hangi seçim imkanlarına sahip olduğunuzu açıklar.

 

Bu sayfayı kullanmakla, bu veri koruma beyanı uyarınca verilerinizin derlenmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onaylarsınız.

 

İletişim formundaki veri koruma alanına tıklayarak kişisel verilerinizin iletişim formundaki sorular çerçevesinde işlenmesini onaylarsınız.

     II.          Sorumlu makam

 

Kişisel verilerinizin AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) anlamında derlenmesi, işlenmesi ve kullanılması için sorumlu makam, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg adresinde mukim, Hamburg Sulh Mahkemesi Ticaret Siciline - HR B 112181 -numarayla kayıtlı Telio Management GmbH şirketidir.

 

Verilerinizin bu veri koruma hükümlerine göre tamamen veya kısmen derlenmesini, işlenmesini veya kullanılmasına itiraz etmek isterseniz, itirazınızı yukarıda bahsi geçen sorumlu makama bildirebilirsiniz. Bu veri koruma beyanını her zaman kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz.

    III.          İnternet sayfasının genel kullanımı

 

1.      Erişim verileri

 

Bu internet sayfasını kullanmanız halinde hakkınızda bilgi toplanir. Kullanım davranışlarınız ve bizimle etkileşimleriniz hakkında verileri otomatik olarak derleriz ve bilgisayarınız veya mobil cihazınız hakkında bilgileri kaydederiz. İnternet sunumuza her bir erişim hakkında verileri derleriz, kaydederiz ve kullanırız (protokol dosyaları). Çağrılan sayfanın adı ve standart kaynak bulucusu (URL) çağırmanın tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı çağrı hakkında bildirim (HTTP response code) tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi, referans URL (yani bundan önce ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve servis sağlayıcı, erişim verilerindendir. Bu protokol verilerini, şahsınızla veya başka bir profille ilişkilendirmeksizin, çevrimiçi hizmetimizin sağlanması, güvenliği ve optimizasyonu amacıyla istatistiki değerlendirmeler, internet sayfamızdaki ziyaretçilerin sayısının anonim olarak derlenmesi (traffic), internet sayfamızın ve hizmetlerimizin kullanım türünü, kapsamını ve veri trafiğini analiz etmek, hata aramak ve gidermek ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanırız. Somut dayanaklar sebebiyle hukuka aykırı bir kullanıma ilişkin haklı şüphelerin mevcut olması halinde, protokol verilerini sonradan inceleme hakkımız saklıdır. Güvenlik amacıyla gerekli olması halinde IP adreslerini sınırlı bir süre için protokol dosyalarına kaydederiz. İnternet sayfamızın kullanılması bağlamında somut bir suç şüphesine sahip olmamız halinde de IP adreslerini kaydederiz. Ayrıca hesabınızın bir parçası olarak son ziyaretinizin tarihini kaydederiz (mesela kayıt olma, giriş, linklere tıklama vs.).

 

2.      E-mail iletişimi

 

Bizimle iletişime geçerseniz (mesela iletişim formu veya E-mail üzerinden), başvurunuzu işleyebilmek ve başka soruların ortaya çıkması durumu için verilerinizi kaydederiz. Diğer kişisel verileri, onaylamanız halinde veya bunun özel bir onay olmadan kanunen caiz olması durumunda kaydedip kullanırız.

 

3.      Hukuki dayanak ve kayıt süresi

 

Yukarıdaki maddelere göre veri işlemenin hukuki dayanağı, AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6, fıkra 1f‘dir. Veri işlemedeki menfaatimiz, özellikle hizmetin ve internet sayfasının güvenliğinin sağlanması, internet sayfasının kullanımının kolaylaştırılması ve iletişim formumuz üzerinden başvurularınızın işlenmesidir.

 

Özellikle bildirilmemesi halinde kişisel verileri, güdülen amacın ifası için gerekli olduğu sürece kaydederiz.

   IV.          Veri işlemeden etkilenen kişi olarak haklarınız

 

Uygulanacak kanunlara göre kişisel verilerinize ilişkin değişik haklarınız vardır. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde aşağıdaki E-mail adresine:

Ø  Data.Protection.Officer@tel.io;

Ø  veya şahsınızı açıkça tanıtarak posta yoluyla Telio Management GmbH, Holstenstraße 205, 22765 Hamburg adresinde veri koruma görevlisine;

Ø  ya da internet sayfasındaki iletişim formu yoluyla tel.io veya mytel.io adresine yöneltin.

 

Aşağıda haklarınıza bir toplu bakış sunulmaktadır.

 

1.      Onaylama ve bilgi hakkı

 

Size ilişkin kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda, bizden daima bilgi alma hakkına sahipsiniz. Eğer bu bilgilerin işlenmesi söz konusuysa, bu durumda hakkınızda kaydedilen kişisel veriler hakkında bilgi ve bu verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bunun dışında aşağıdaki bilgileri alma hakkı mevcuttur:

 

Ø  işleme amaçları;

 

Ø  işlenen kişisel verilerin kategorileri;

 

Ø  Kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri ve özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası organizasyonlardaki alıcılar;

 

Ø  mümkünse, kişisel verilerin kaydedileceği süre veya eğer bu mümkün değilse, bu sürenin tespiti için kriterler;

 

Ø  size ilişkin kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının mevcudiyeti veya sorumlu kişi tarafından işlenmesinin sınırlandırılması veya bu işlemeye bir itiraz hakkının mevcudiyeti;

 

Ø  bir denetim makamına bir şikayet hakkının mevcudiyeti;

 

Ø  kişisel verilerin sizden derlenmemesi halinde mevcut bilgilerin kaynağı hakkında bilgi;

 

Sorumluluk bilincine sahip bir şirket olarak AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 22 fıkra 1 ve 4 uyarınca profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik karar verme yöntemlerini kullanmayız.

 

2.      Düzeltme hakkı

 

Size ilişkin yanlış kişisel verilerin hemen düzeltilmesini

bizden talep etme hakkına sahipsiniz. İşleme amacını hesaba katarak eksik kişisel verilerin -ek bir beyan aracılığıyla da- tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 

3.      Silinme hakkı („unutulma hakkı“)

 

Aşağıdaki sebeplerden birinin mevcut olması durumunda, size ilişkin kişisel verilerin hemen silinmesini bizden talep edebilirsiniz ve biz de kişisel verileri hemen silmekle yükümlüyüz:

 

Ø  Kişisel verilerin derlendikleri veya başka bir şekilde işlendikleri amaç için artık gerekli olmaması;

 

Ø  İşlemenin AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6 fıkra 1a veya madde 9 fıkra 2a uyarınca dayandığı onayınızı iptal etmeniz ve işleme için başka bir hukuki dayanağın olmaması;

 

Ø  AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 21 fıkra 1 uyarınca işlemeye itiraz etmeniz ve işleme için öncelikli haklı sebeplerin bulunmaması veya AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 21 fıkra 2 uyarınca işlemeye itiraz etmeniz;

 

Ø  Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi;

 

Ø  Kişisel verilerin silinmesi, tabi olduğumuz birlik hukukuna veya üye ülkelerin hukukuna göre hukuki bir yükümlülüğün ifası için gerekli olması;

 

Ø  Kişisel verilerin AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 8 fıkra 1 uyarınca bilgi toplumunun sunulan hizmetleri bağlamında derlenmiş olması.

 

Kişisel verileri yayımladıysak ve AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 17 uyarınca bunları silmekle yükümlüysek, bu durumda mevcut teknolojiyi ve gerçekleştirme masraflarını dikkat alarak bu kişisel verilere ilişkin tüm bağlantıları veya bu kişisel bilgilerin tüm kopyalarının veya replikasyonlarının silinmesini talep ettiğinizi, kişisel verileri işlemeyle yetkili makama bildirmek için teknik tedbirler de dahil olmak üzere uygun tedbirler alırız.

 

4.      İşlemenin sınırlandırılması hakkı

 

Aşağıdaki şartlardan birinin mevcut olması halinde, işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız vardır:

 

Ø  kişisel verilerin doğruluğunun tarafınızca inkar edilmesi halinde, kişisel verilerin doğruluğunu incelememiz için gereken süre kadar;

 

Ø  işlemenin hukuka aykırı olması halinde kişisel verilerin silinmesini reddedip bunun yerine kişisel verilerin kullanılmasının sınırlandırılmasını talep etmeniz;

 

Ø  işleme amacı için kişisel verilere artık ihtiyaç duymamamız; ancak sizin hukuki hakların ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyaç duymanız veya;

 

Ø  AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 21 fıkra 1 uyarınca veri işlenmesine itiraz etmeniz halinde, şirketimizin haklı sebeplerinin sizin haklı sebeplerinizi aşıp aşmadığı tespit edilmediği sürece.

 

5.      Veri aktarılabilirlik hakkı

 

Bize sunduğunuz size ilişkin kişisel verileri yapılandırılmış, alışılagelmiş ve bilgisayarla okunabilir bir formatta elde etme ve aşağıdaki şartlar altında bu verileri bizim tarafımızdan bir engelle karşılaşmaksızın başka bir sorumluya aktarma hakkınız vardır:

 

Ø  eğer işleme AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6 fıkra 1a veya madde 9 fıkra 2a uyarınca bir onaya veya AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6 fıkra 1b uyarınca bir sözleşmeye dayanıyorsa ve

 

Ø  işleme otomatik yöntemlerle gerçekleşiyorsa. Fıkra 1 uyarınca veri aktarılabilirliği hakkınızın kullanılmasında, teknik olarak mümkün olması halinde, kişisel verilerin bizden doğrudan diğer sorumluya aktarılmasının sağlanması hakkınız vardır.

 

6.      İtiraz hakkı

 

Sizin özel durumunuzdan doğan sebeplerden dolayı, AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (DSGVO) madde 6 fıkra 1e’ye dayanarak gerçekleşen size ilişkin kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bu hak, yine bu hükme dayanan profil oluşturma için de geçerlidir. Bundan sonra kişisel verileri artık işlemeyiz. İşleme için, sizin menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan korunmaya layık zorunlu sebepler ispatlamamız veya işlemenin hukuki hakların ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmesi durumları saklıdır.

 

 

7.      Veri koruma hukukuna ilişkin onayın iptali hakkı

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir onayınızı her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.

 

8.      Bir denetim makamına şikayet hakkı

 

Size ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin hukuka aykırı olduğu kanısındaysanız, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg adresindeki Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü görevlisine ve ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya ihlalin tahmin edildiği yerin bulunduğu üye ülkeye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

     V.          Veri güvenliği

 

Meri veri koruma kanunları ve teknik imkanlar çerçevesinde verilerinizin güvenliğine azami çaba sarf etmekteyiz. Kişisel verileriniz bizde şifreli aktarılır. SSL (Secure Socket Layer) şifreleme sistemi kullanmaktayız; ancak internette veri aktarımının (mesela E-mail yoluyla iletişimde) güvenlik açıklarının olabileceğine işaret ederiz. Verilerin üçüncü kişilerin erişimine karşı aralıksız bir koruması mümkün değildir. Ayrıca hizmetimizin belirli zamanlarda sunulacağını garanti etmemekteyiz; arızalar, kesintiler veya aksaklıklar olabilir. Kullandığımız sunucu sürekli itinayla yedeklenir.

   VI.          Otomatik karar verme

 

Derlenen kişisel veriler temelinde otomatik bir karar verme gerçekleşmez.

  VII.          Verilerin üçüncü kişilere aktarılması; AB dışı ülkelere veri aktarımı yoktur

 

Kişisel verilerinizi, esas olarak sadece şirketimiz içinde kullanırız. Eğer sözleşmelerin ifası çerçevesinde üçüncü kişilere görev verirsek bu kişiler, kişisel verileri ilgili hizmet için gerekli olan kapsamda ve gerekli olduğu sürece alırlar. Veri işlemenin belirli kısımlarını dışarıya vermemiz durumunda („Sipariş işleme“), kişisel verileri veri koruma kanunlarının taleplerine uygun şekilde kullanmak ve ilgili kişilerin haklarının korunmasını sağlamak üzere sipariş işleyicileri sözleşmeyle yükümlü kılarız. AB dışındaki makamlara veya kişilere bir veri aktarımı gerçekleştirilmemektedir ve planlanmamıştır.

VIII.          Veri koruma görevlisi

 

Veri koruma hakkında sorularınız veya kaygılarınız olması halinde lütfen

holding veri koruma görevlimize başvurunuz: Data.Protection.Officer@tel.io .